ÎNFIINŢAREA UNEI ASOCIAȚII SAU FUNDAȚII

Asociaţiile şi fundaţiile constituite potrivit O.G. nr. 26/2000 sunt persoane juridice fără scop patrimonial (nonprofit). Obiectul principal de activitate al acestora nu este de natură economică.

Numărul minim de membri pentru înfiinţarea unei asociaţii este de 3 sau mai multe (persoane fizice sau juridice, române sau străine). Fundatia se poate infiinta de una sau mai multe persoane.

Persoanele fizice care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot fi membri fondatori si asociati.

Art. 46 din OG nr. 26/2000 prevede posibilitatea asociaţiilor/fundaţiilor să obţină şi dividende (obţinerea de dividende presupune calitatea de asociat în cadrul unei societăţi comerciale) şi să realizeze venituri din activităţi economice directe.

Art. 47 din OG 26/2000 prevede: “Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile pot înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţii, fundaţii şi federaţii din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei.

Iar art. 48 din OG nr. 26/2000 prevede: “Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile pot desfăşura orice

alte activităţi economice directe dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.

 ETAPELE INFIINTARII:

 

 1. Obţinerea de la Ministerul Justiţiei a dovezii privind disponibilitatea denumirii viitoarei asociaţii/fundaţii (denumite, în continuare, organizaţii).practic pentru

Dovada disponibilităţii de denumire se eliberează de Ministerul Justiţiei daca in urma verificărilor efectuate rezultă că denumirea nu aparţine altei organizaţii şi nu produce confuzie cu denumirea altor autorităţi sau instituţii publice de interes naţional ori local, precum şi, în anumite cazuri, dacă există acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului.

În cazul în care condiţiile menţionate mai sus nu sunt îndeplinite, Ministerul Justiţiei va emite un refuz motivat al eliberării disponibilităţii de denumire.

Dovada disponibilităţii de denumire este valabilă 3 luni, putand fi prelungită, pe baza unei cereri.

 1. Redactarea, autentificarea/atestarea actului constitutiv şi a statutului asociatiei/fundatiei

Actul constitutiv al asociaţiei trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, sub sancţiunea nulităţii absolute:

 1. a) datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea, domiciliul sau sediul acestora;
 2. b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus;
 3. c) denumirea asociaţiei;
 4. d) sediul asociaţiei;
 5. e) durata de funcţionare a asociaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;
 6. f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie;
 7. g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
 8. h) persoana sau dupa caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;
 9. i) semnăturile membrilor asociaţi.

Statutul asociaţiei trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, sub sancţiunea nulităţii absolute:

Infiintari Firme Ploiesti
Infiintari Firme Ploiesti
 1. a) datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea, domiciliul sau sediul acestora;
 2. b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus;
 3. c) denumirea asociaţiei;
 4. d) sediul asociaţiei;
 5. e) durata de funcţionare a asociaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;
 6. f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie;
 7. g) precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;
 8. h) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;
 9. i) drepturile şi obligaţiile asociaţilor;
 10. j) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;
 11. k) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
 12. l) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, în caz de dizolvare, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice, ci doar către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform procedurii prevăzute în statut. Dacă în statut nu se prevăd destinatarii bunurilor în caz de dizolvare şi procedura de transmitere, se intră într-o procedură complicată de atribuire, prin intermediul instanţei, a acestor bunuri.
 13. m) semnăturile membrilor asociaţi.

Art. 60 din OG nr.26/2000 prevede: “(1) În cazul dizolvării asociaţiei sau fundaţiei, bunurile

rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociaţiei sau

al fundaţiei.

(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în conditţile alin. (2), precum şi în cazul în care statutul asociaţiei sau al fundaţiei nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(4) În cazul în care asociaţia sau fundaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a)

– c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de comuna sau oraşul în a cărui rază teritorială asociaţia sau fundaţia îşi avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local.

(5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.”

 

Infiintari Fundatii Ploiesti
Infiintari Fundatii Ploiesti

Autentificarea/atestarea

– În cazul asociaţiei, actul constitutiv şi statutul trebuie autentificate (de notar) sau atestate (de avocat).

– În cazul fundaţiei, actul constitutiv şi statutul trebuie autentificate (de notar), sub sancţiunea nulităţii absolute.

 1. Dovada sediului

Se solicita actul de proprietate si un contract de închiriere sau un contract de comodat privind tranmiterea folosintei spatiului.

 1. Dovada patrimoniului

Patrimoniul initial al asociatiei nu poate fi mai mic de 200 lei.

Patrimoniul iniţial al fundaţiei trebuie să fie în valoare de cel puţin 100 ori salariul minim brut pe economie.

Pentru deschiderea contului, banca va solicita dovada disponibilităţii de denumire şi copii de pe actul constitutiv şi statut.

Banca va elibera un extras de cont, care face dovada patrimoniului.

 1. Obţinerea certificatului de cazier fiscal

Cazierul fiscal a fost introdus prin OG nr. 75/2001, in forma actualizata.

Prezentarea cazierului fiscal al fiecărui asociat sau membru fondatori este obligatorie la dobandirea personalitatii juridice.

Valabilitatea certificatului de cazier fiscal este de 30 zile.

 1. Înscrierea organizaţiei

Pentru a dobândi personalitate juridică, asociatia/fundatia trebuie înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul.

În acest scop, la judecătorie trebuie depusă o cerere, la care se anexează toate documetele obţinute până în acel moment

În ziua în care încheierea de admitere rămâne irevocabilă, se va efectua şi înscrierea noii asociatii/fundatii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Infiintare Fundatie Ploiesti
Infiintare Fundatie Ploiesti

După înscriere, se eliberează, la cererea reprezentantului asociaţiei sau imputernicitului acesteia, un certificat de înscriere.

 1. Obţinerea certificatului de înregistrare fiscală (“codul fiscal”)

Obligatoriu pentru efectuarea oricărei operaţiuni financiare.

Eliberarea lui se solicită Administraţiei Finanţelor Publice în a cărei rază teritorială îşi are sediul asociatia/fundatia.

 

NOTA: INFIINTAREA ASOCIATIEI/FUNDATIEI DUREAZA MINIM 3 LUNI!