Schimbari importante 2023!

Anul 2023 vine cu o suită de schimbări legislative aplicate Codului fiscal. Pentru a nu vă lăsa surprinși de toate aceste noi măsuri, vă invităm să descoperiți principalele aspecte cu impact asupra mediului antreprenorial.

Ordonanţa Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022.

1. Impozit pe profit. A fost adăugată scutirea de impozit pe profit reinvestit, atunci când se investește în active utilizate în activitatea de producție și procesare și active reprezentând retehnologizare.

2. În cazul impozitului pe dividende va crește cota de impozitare, de la 5% la 8%.

Atenție! Se aplică în toate cazurile: persoane fizice si juridice, române și străine și se aplică începând cu dividendele distribuite de la 1 ianuarie 2023.

3. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor va deveni opțional, se elimină cota de impozitare de 3% pentru microîntreprinderi și se păstrează o singură cota de impozitare de 1%.

 • Condițiile pentru ca o societate să poată fi încadrată în categoria plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor sunt:
  • Plafonul de venituri s-a diminuat de la 1 milion EUR la 500.000 EUR
  • realizarea de venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale
  • să aibă cel puțin un salariat, cu excepţia societăţii nou-înfiinţate
  • să aibă asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.
 • Începând cu 1 ianuarie 2023 se va abroga Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. Astfel, industria HoReCa va putea opta, începând cu 1 ianuarie 2023, pentru plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor sau pentru plata impozitului pe profit.
 • S-a eliminat opțiunea pentru microîntreprinderile care au subscris un capitalul social de cel puțin 45.000 RON și au cel puțin 2 salariați de a aplica sistemul de impozit pe profit.
 • S-au introdus clarificări referitoare la termenul de depunere al declarației informative privind sponsorizările efectuate. Astfel, termenul de depunere al acestei declarații este 25 iunie a anului următor celui în care s-au efectuat sponsorizările.

4. Impozit pe venituri din salarii

 • Nu mai sunt scutite de impozit pe venit persoanele fizice pentru veniturile realizate ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere specifice domeniilor HoReCA
 • Scutirea de impozit pe venit pentru sectorul construcțiilor, agricultură și sectorul alimentar, nu se mai aplică pentru venituri de până la 30.000 lei, ci până la 10.000 lei, inclusiv. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu mai beneficiază de facilități fiscale (se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2022).
 • Începând cu 1 ianuarie 2023, neimpozitarea prestațiilor suplimentare primite de lucrătorii mobili (în plafonul de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația de delegare/detașare pentru personalul autorităților și instituțiilor publice), este limitat doar la lucrătorii care efectuează activități mobile de transport rutier.
 • Tot începând cu 1 ianuarie 2023, se introduce un plafon lunar neimpozabil de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, subiectul unor anumite condiții și limite prevăzute de Ordonanță, pentru care nu se aplică impozit pe venit și contribuții sociale.

5. Impozit pe venituri din activități independente. Începând cu veniturile aferente anului 2023:

 • Se reduce plafonul pentru trecerea de la sistemul de impozitare pe baza de norme de venit la sistemul real, de la 100.000 EUR la 25.000 EUR.
 • Se introduce încă o bază de calcul, cea de 24 salarii minime brute pe tară, pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente și/sau din drepturi de proprietate intelectuală, dacă veniturile anuale realizate depășesc 24 salarii minime brute pe țară (pe lângă cea existentă de 12 salarii);
 • Se modifică și baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, Astfel, contribuția se va calcula în baza a trei plafoane, în funcție de nivelul veniturilor realizate: 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, în funcție de venitul realizat (în prezent, baza o reprezintă 12 salarii).

6. Impozit pe venituri din dividende: cota de impozitare pentru veniturile din dividende realizate de persoane fizice, fie din sau din afara României, crește de la 5% la 8% începând cu dividendele distribuite de la 1 ianuarie 2023.

7. Impozit pe venituri din transferul dreptului de proprietate. Începând cu 1 ianuarie 2023, se elimină plafonul neimpozabil de 450.000 RON și se impozitează după cum urmează:

 • 3% pentru construcțiile deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;
 • 1%, deținute o perioadă mai mare de 3 ani.

8. Pentru veniturile din chirii realizate începând cu 1 ianuarie 2023 (altele decât veniturile din arendă și din închirierea în scop turistic), impozitul se va datora la venitul brut. Astfel, se elimină cota forfetară de 40% care este în prezent dedusă la calculul venitului impozabil);

 • Se reintroduce obligația înregistrării la organul fiscal a contractelor încheiate începând cu 1 ianuarie 2023. Înregistrarea este obligatorie în termen de 30 de zile de la data încheierii acestora/ modificării acestora.

10. Contribuția de asigurări sociale de sănătate. Pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2023, se introduc trei plafoane pentru calculul contribuției obligatorii de asigurări sociale de sănătate: 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară (în prezent, baza o reprezintă 12 salarii).

 • Astfel, persoanele care realizează venituri care sunt subiectul acestei contribuții (e.g., cedarea folosinței bunurilor, investiții, din alte surse, din activități independente) vor datora 10% la noile baze de calcul prevăzute, în funcție de nivelul veniturilor realizate.

11. Modificări privind Taxa pe Valoare Adăugată care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2023:

 • Cotele reduse de TVA
  • Livrarea băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99 este exclusă de la aplicarea cotei reduse de 9%, fiind subiect al cotei standard de TVA.
  • Livrarea de îngrășăminte chimice și de pesticide chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, prevăzute prin Ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, intra sub incidența cotei reduse de TVA de 9%, până la data de 31 decembrie 2031 inclusiv.
  • Următoarele bunuri și servicii, pentru care se aplică în prezent cota redusă de TVA de 5%, au fost incluse în categoria de bunuri și servicii subiect al cotei reduse de 9%:
  • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
  • serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice și a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99.
  • Cota redusă de TVA de 5% pentru livrarea de lemne de foc se aplică până la 31 decembrie 2029 inclusiv.

12. Reguli specifice pentru livrarea de locuințe

 • Plafonul pentru livrările de locuințe care se încadrează în aplicarea cotei reduse de 5% (care au suprafața utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, inclusiv terenul pe care sunt construite, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice) a fost modificat astfel încât acesta nu poate depăși suma de 600.000 Ron.
 • Orice persoană fizica poate achiziționa, începând cu 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică, o singură locuință cu cota redusă de 5%.
 • Sunt aduse actualizări privind condițiile referitoare la „Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5% începând cu data de 1 ianuarie 2023”, inclusiv trimiteri către o procedură de organizare a acestui registru prin Ordin ANAF, emis cu consultarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România

13. Impozitul pe clădiri. Începând cu 1 ianuarie 2023, pentru clădirile rezidențiale cota de impozitare va fi minimum 0.1% aplicată asupra valorii clădirii, iar pentru clădirile nerezidențiale va fi minimum 0,5% asupra valorii clădirii.

 • Prin excepție, clădirile nerezidențiale utilizate în scop agricol sunt impozitate cu o cota de 0.4% aplicată asupra valorii clădirii.
 • Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.
 • Pentru clădirile care au în componență atât spații cu destinație rezidențială, cât și spații cu destinație nerezidențială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcție de destinația suprafețelor cu o pondere mai mare de 50% și se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinației majoritare, asupra valorii întregii clădiri.
 • De asemenea, se introduc modificări în ceea ce privește valoarea impozabilă a clădirii. Astfel, valoarea impozabila a clădirii se va stabili prin raportare la Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.
 • Totodată se elimină diferențele de impozitare în funcție de calitatea proprietarului (persoana fizică sau persoană juridică).